Algemene voorwaarden School of Beats (2020)

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Leverancier: School of Beats
• Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten van leverancier afneemt dan wel met wie leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
• Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen leverancier en opdrachtgever tot stand komt.
• Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze omschrijving.

1. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden van School of Beats zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen School of Beats en een opdrachtgever waarop School of Beats deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Prijzen
Als prijs voor de te leveren diensten, geldt de prijs zoals deze wordt afgesproken in de overeenkomst tussen School of Beats en Opdrachtgever. Gedurende de looptijd kunnen prijzen van aangeboden diensten worden gewijzigd. Hiervan zal opdrachtgever op de hoogte worden gesteld.

3. Overeenkomst
1. De door School of Beats gemaakte offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot aan de offertedatum is verstrekt.
2. De kostenopgave hangt samen met de omschreven opzet van het project. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Er komt een overeenkomst tot stand als Opdrachtgever de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is School of Beats daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij School of Beats anders aangeeft.
4. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. De (extra) kosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de opzet, o.a. ten aanzien van omvang, de fasering van het project, de methode, analyse en rapportage, die worden overeengekomen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
5. Mondelinge toezeggingen en afspraken met door School of Beats ingeschakelde derden, binden School of Beats niet dan nadat en voor zover zij door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van School of Beats schriftelijk zijn bevestigd.

4. Uitvoering van de overeenkomst
1. School of Beats zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van School of Beats.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist/deze mogelijkheid biedt met inachtneming van de afgesproken kwaliteit, heeft School of Beats het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan School of Beats aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan School of Beats worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan School of Beats zijn verstrekt, heeft School of Beats het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan School of Beats de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is School of Beats gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. School of Beats zal zich overigens wel inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.
6. School of Beats voert de overeenkomst uit, mede aan de hand van door opdrachtgever verstrekte gegevens. Mede om deze reden kan opdrachtgever zich niet op het opschortingsrecht beroepen.
7. School of Beats handelt altijd volgens de huidig geldende beroepsstandaarden (het marketing- en communicatieberoep). Wijzigen er zaken met betrekking tot de stand van techniek, wetgeving of andere zaken waar School of Beats geen invloed op heeft waardoor School of Beats de werkzaamheden niet meer volgens afspraak kan uitvoeren? Dan zal School of Beats reeds betaalde geldbedragen niet restitueren.
8. Bij werkzaamheden die door School of Beats in herhalende mate op basis van een opdrachtovereenkomst worden verricht, gelden de hiernavolgende bepalingen wanneer Opdrachtgever besluit voortijdig te stoppen met de overeengekomen dienstverlening:
– Opdrachtgever dient de reden(en) voor het stopzetten van de dienstverlening helder te onderbouwen en School of Beats een periode van 25 % van de opzegtermijn te geven voor het verrichten van eventueel benodigde herstelwerkzaamheden/het aandragen van een passende oplossing. Indien er geen opzegtermijn in het contract is opgenomen, geldt de looptijd in het kader van de periode van 25 %. Tijdens de herstelwerkzaamheden loopt het contract, zoals overeengekomen, door.
– Wanneer Opdrachtgever en School of Beats niet tot een gewenste oplossing komen binnen de aangegeven periode van 25 % van de looptijd en er Opdrachtgever geen andere mogelijkheid rest dan het stopzetten van de dienstverlening, dient Opdrachtgever 50 % van het resterende geldbedrag dat nog betaald had moeten worden indien de looptijd was nageleefd te betalen aan School of Beats.
9. Wanneer School of Beats met Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening of een deel hiervan wenst stop te zetten, zal School of Beats de reden(en) hiervoor helder onderbouwen. School of Beats zal geen verdere maandelijkse bedragen factureren voor (het deel van) de dienstverlening die is stopgezet.

5. Levering
1. Opgegeven levertijden zijn alleen verbindend bij opdrachtverlening vóór of op de in het voorstel vermelde datum. Onvoorziene omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van School of Beats gelegen factoren, kunnen leiden tot een aanpassing van de levertijd waarvan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld.

6. Betalingsvoorwaarden
1. In geval van maandelijkse dienstverlening wordt de factuur door School of Beats in beginsel verzonden op (of rond) de 1e van de maand naar Opdrachtgever. In geval van een eenmalige opdracht, wordt de factuur verzonden op of na het moment dat de overeenkomst tussen Opdrachtgever en School of Beats tot stand is gekomen.
2. De betalingstermijn van een factuur die door School of Beats is verzonden naar Opdrachtgever, bedraagt 14 dagen.
3. Wanneer de factuur van School of Beats niet binnen 14 dagen betaald is, wordt een eerste betalingsherinnering gestuurd naar Opdrachtgever. De betaaltermijn voor deze eerste betalingsherinnering bedraagt 5 dagen.
4. Wanneer Opdrachtgever na de eerste betalingsherinnering niet betaald heeft, wordt een tweede betalingsherinnering verzonden. Voor de tweede betalingsherinnering geldt een betalingstermijn van 5 dagen.
5. Wanneer Opdrachtgever na de tweede betalingsherinnering niet betaald heeft, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Deze derde betalingsherinnering brengt administratiekosten van het openstaande factuurbedrag met zich mee.
6. Bij de derde betalingsherinnering worden werkzaamheden stopgezet, tot het moment dat Opdrachtgever het openstaande factuurbedrag (inclusief administratiekosten) voldaan heeft.

7. Aansprakelijkheid
1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van School of Beats en – indien deze zich mocht voordoen – haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst met School of Beats voldane en/of verschuldigde honorarium.
2. Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoord binnen één maand na levering van de zaken/diensten schriftelijk aan School of Beats heeft gemeld. Als Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, kan van School of Beats geen nakoming en/of schadevergoeding in welke zin dan ook meer worden gevorderd.
3. Opdrachtgever vrijwaart School of Beats tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van School of Beats of derden in dienst van.
4. Het door School of Beats gegeven advies heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Zodoende kan schade ontstaan uit navolging van advies niet worden verhaald op School of Beats.

8. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten
1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft School of Beats de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht.

9. Auteursrecht
1. Het auteursrecht op voorstellen voor een project en de daarbij behorende stukken berust bij School of Beats. Het auteursrecht op rapporten en andere in het kader van het project opgestelde stukken berust eveneens bij School of Beats, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is gerechtigd de hier bedoelde schriftelijke stukken te vermenigvuldigen, echter uitsluitend voor intern gebruik binnen de eigen organisatie.
2. De verantwoordelijkheid voor auteursrechtelijke aspecten en geschillen van aangeleverde content door Opdrachtgever, ligt bij Opdrachtgever. School of Beats kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruiken van aangeleverde content.
3. De auteursrechten voor een strategie, idee of plan; door School of Beats ontwikkeld, liggen bij School of Beats. Opdrachtgever mag deze strategie enkel gebruiken gedurende de samenwerking met School of Beats. Na het stopzetten van de samenwerking zal Opdrachtgever een andere strategie moeten kiezen, indien dit redelijkerwijs verwacht kan worden van Opdrachtgever.

10. Klachten
1. Wanneer Opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening van School of Beats, dient Opdrachtgever hier duidelijke toelichtingen over te geven in een klachtenformulier. De klacht en het klachtenformulier dienen binnen 14 dagen aan School of Beats te worden medegedeeld/geleverd.
2. Opdrachtgever biedt School of Beats de kans om herstelwerkzaamheden te verrichten. Indien School of Beats dit nodig acht, worden er kosten in rekening gebracht die verbonden zijn aan de herstelwerkzaamheden. Indien de herstelwerkzaamheden te maken hebben met overeengekomen contractuele verplichtingen, verwijzen wij u naar artikel 4.8 van deze Algemene Voorwaarden.
3. De beoordeling of herstelwerkzaamheden nodig zijn, is aan School of Beats.

11. Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12. Conversie
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking en elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

13. Nawerking
De bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

14. Toepasselijk recht – bevoegde rechter (forumkeuze)
De rechtbank Midden Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft School of Beats het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15. Aanvullende bepalingen
1. School of Beats neemt te allen tijde verplichtingen in acht, die voortvloeien uit geldende privacywetgeving. Zie de privacyverklaring van School of Beats. Zie eveneens de opdrachtovereenkomst van School of Beats, waar een verwerkersovereenkomst conform de AVG wetgeving deel van uitmaakt.